وبلاگ

بایگانی دسته ها دسته‌بندی نشده

اخبار رفرنس

رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶

رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶ که منتظر بودیم اعلام شد. در سال های قبل رفرنس کتاب کامل دنفورث ۲۰۰۸ بود که در سال ۹۶ فصولی منتخب از آن به اضافه تعداد ۴۱ صفحه از  ۵ فصل منتخب  یازدهمین ویرایش کارنت زنان چاپ سال ۲۰۱۲  معرفی شده است. ۱- Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology/ 10 th edition. / 2008 فصول بجز ۱-۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶-۴۳-۴۶ تا ۵۸-۶۴ ۲– Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & .
X