آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

داوطلبان شرکت درسومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی،دانشگاه‌های علوم پزشکی وآموزش و پرورش از روزسه‌شنبه،۱۸ آبان‌ تاساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه،فرصت دارندکارت ورودبه جلسه خود را دریافت کنند.