رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶

رفرنس زنان دستیاری سال ۹۶ که منتظر بودیم اعلام شد.

در سال های قبل رفرنس کتاب کامل دنفورث ۲۰۰۸ بود که در سال ۹۶ فصولی منتخب از آن به اضافه تعداد ۴۱ صفحه از  ۵ فصل منتخب  یازدهمین ویرایش کارنت زنان چاپ سال ۲۰۱۲  معرفی شده است.

۱- Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology/ 10 th edition. / 2008
فصول بجز ۱-۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶-۴۳-۴۶ تا ۵۸-۶۴
۲– Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology/Alan H.Decherney and…/۱۱ th Edition/2012

chapterpage
Prenatal care۶Page 145-153
Ectopic pregnancy۱۳page 242-247
Third-Trimester Vaginal Bleeding۱۸Page 310-316
Postpartum hemorrhage۲۱Page 349-356
Hypertension in Pregnancy۶Page ۴۵۴-۴۶۴