راهنمای مطالعه

برنامه درسی 45 روزه

آزمون دستیاری نزدیک است و مرور بیشتر مطالب، به شما کمک می کند که نزدیک به آزمون هر چه بهتر بتوانید مطالب را جمع و جور کنید و برای آزمون آماده شوید.
باید برنامه داشته باشید! ممکن است از برنامه تان عقب بیفتید، اما برنامه نقطه پایان را به شما نشان می دهد، کاری می کند که سعی کنید در مدت زمان معلومی درس ها را بخوانید. یکی از پیشنهادهای من به شما برنامه ۴۵ روزه است که می تواند از اول اسفند ماه شروع شود. یعنی باید سعی کنید تا اول اسفند از درس ها هر چه مانده بخوانید و هر درسی هم که نخواندید، برای مرور بگذارید.
روزانه برنامه تان را به دو قسمت تقسیم کنید: نصف برای درس ماژور و نصف برای درس ماینور.
حداقل روزی ۱۰ ساعت درس بخوانید. برای برنامه ماژورها ۲۱ روز برای داخلی ها، ۶ روز برای زنان و زایمان، ۹ روز برای جراحی و ۹ روز برای کودکان وقت بگذارید. پاتولوژی و فارماکولوژی را روزانه بخوانید و به این ترتیب دو درس ماینور شما کنار می روند. ۱۰ درس ماینور باقی می مانند که در مدت ۴۵ روز هر درس ماینور را متوسط در مدت ۴ و نیم روز باید بخوانید.
حالا درسی مانند رادیولوژی را می شود ۳ روزه خواند و درسی مانند عفونی مدت بیشتری می خواهد. این برنامه پیشنهادی است و شما می توانید بر اساس نحوه مطالعه و وضعیت درسی خودتان، آن را تغییر دهید.

دکتر مهدی ایزدی